Eksklusivt design
God kundeservice!
Til kassen
Totalt: 0
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,- NOK
Eksklusivt design | God kundeservice! | Rask levering

Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innholdsfortegnelse:

Innledning

1.     Avtalen

2.     Partene

3.     Priser

4.     Avtaleinngåelsen

5.     Ordrebekreftelse

6.     Betaling

7.     Levering m.v.

8.     Risikoen for varen

9.     Angrerett

10.   Undersøkelsesplikt

11.   Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12.   Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13.   Kjøperens rettigheter ved mangel

14.   Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15.   Garanti

16.   Personopplysninger

17.   Konfliktløsning

18.   Kildeliste

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene
Selger Firmanavn: Christer Invest AS
E-post: kundeservice@lovec.no
Organisasjonsnummer: 989938029

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. 

 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. 

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 100 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


18. Kildeliste

1. 
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 

 

Standard conditions of sale for consumer purchases of goods over the Internet

Table of contents:

Introduction

1. Agreement

2. The parties

3. Prices

4. Conclusion of the agreement

5. Order confirmation

6. Payment

7. Delivery, etc.

8. The risk of the item

9. Right of withdrawal

10. Duty to investigate

11. Complaints in the event of a defect and deadline for filing a claim in the event of delay

12. Buyer's rights in the event of delay

13. Buyer's rights in the event of a defect

14. Seller's rights in the event of buyer's default

15. Warranty

16. Personal data

17. Dispute Resolution

18. List of Sources

 

Introduction:

This purchase is governed by the below standard terms of sale for consumer purchases of goods over the Internet. In this context, consumer purchases mean the sale of goods to consumers who do not primarily act as part of business activities, and when the seller is engaged in commercial activities selling goods over the Internet. The contract has been drawn up and recommended for use by the Consumer Authority.

Consumer purchases over the Internet are mainly regulated by the Contracts Act, the Consumer Purchase Act, the Marketing Act, the Right of Withdrawal Act and the Electronic Commerce Act, and these laws give consumers mandatory rights. The terms of the contract shall not be understood as any limitation of the statutory rights, but set out the main rights and obligations of the parties for the trade. The seller may choose to offer the buyer better terms than what is stated in these terms of sale.

In cases where the contract does not directly provide the solution to a problem, the contract must be supplemented with relevant legal provisions.

 

1. Agreement

The agreement between buyer and seller consists of the information the seller provides about the purchase in the ordering solution in the online store (including, among other things, information about the nature, quantity, quality, other characteristics, price and delivery terms), any direct correspondence between the parties (e.g. e-mail) and these terms of sale.

In the event of a conflict between the information provided by the seller about the purchase in the ordering solution in the online store, direct correspondence between the parties and the terms of "the terms of sale", direct correspondence between the parties and the information provided in the ordering solution takes precedence over the terms of sale, as long as it does not conflict with binding legislation.

 

2. The parties

Seller Company name: Christer Invest AS
Email: support@lovec.uk
Organisation number: 989938029

The buyer is the person who makes the order.

 

3. Prices

The prices, which are stated in the online store www.lovec.uk, does not include any VAT, TAX or customs for customers outside of Norway. If you are an inhabitant of Norway, you need to use the Norwegian online store, www.lovec.no.

The prices of all our products are approximately 25% higher in Norway, where VAT is included. 

Information about the total costs the buyer must pay, including all taxes (VAT, customs, etc.) you need to check with your local authorities. 

 

4. Conclusion of agreement

The agreement is binding on both parties when the buyer's order is received by the seller.

However, a party is not bound by the agreement if there has been typing or typing errors in the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer's order, and the other party realized or should have realized that there was such an error.

 

5. Order confirmation

Once the Seller has received the Buyer's order, the Seller shall without delay confirm the order by sending an order confirmation to the Buyer.

It is recommended that the buyer checks that the order confirmation matches the order in terms of quantity, type of goods, price, etc. If there is no match between the order and the order confirmation, the buyer should contact the seller as soon as possible.

 

6. Payment

The seller can demand payment for the item from the time it is shipped from the seller to the buyer.

If the buyer uses credit card (2) or debit card (3) for payment, the seller may reserve the purchase price on the card at the time of ordering for up to 4 days from the order. (4)

When paying by credit card, the Law on credit purchases etc. will apply. (5)

If the seller has a special need to demand an advance payment from the buyer, for example in the case of manufacturing purchases, the seller may require this. 

Buyers under the age of 18 can only pay directly on the seller's delivery of the item or on delivery of the item by cash on delivery. (6)

 

7. Delivery, etc.

Delivery of the goods from the seller to the buyer takes place as stated in the online store.

If the delivery time is not stated in the ordering solution, the seller shall deliver the item to the buyer within a reasonable time and no later than 30 days after the order from the customer. If the seller is to ensure that the goods are sent to the buyer, he is obliged to have the goods transported to their destination in a suitable manner and on normal terms for such transport. The destination is with the buyer unless otherwise specifically agreed between the parties.

 

8. The risk of the item

The risk of the item passes to the buyer when the product is taken over by the buyer according to the agreement. If the goods are deliverd to the pick up place, and the buyer fails to take over an item that has been made available to him or her under the agreement, the buyer still has the risk of loss or damage caused by characteristics of the item itself.

 

9. Right of withdrawal

The buyer can cancel the purchase of the item in accordance with the provisions of the Right of Withdrawal Act (7). Right of withdrawal means that the buyer can return the item to the seller without reason even if there is no defect in it and even if it has not been delivered. The buyer are then responisble for all transportation costs. 

The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days after the item, the information about the right of withdrawal and the right of withdrawal form are received. If the buyer receives the withdrawal form and the necessary information at a later date than upon delivery of the item, the withdrawal period begins to run from the day the buyer receives the right of withdrawal form and the information. 

When using the right of withdrawal, the item must be returned to the seller within a reasonable time. The seller is obliged to refund the full purchase price to the buyer within 14 days from the day the seller receives the item or pick-up note or the item is placed at the seller's disposal. The seller cannot set fees for the buyer's use of the right of withdrawal, but the seller will require the buyer to pay the cost of the return shipment.

The buyer can examine the product before he or she regrets the purchase. The item must still be able to be returned to the seller in the same condition and quantity as it was in when the buyer received it. The buyer should send the item back to the seller in its original packaging if possible. If the item is used in any way, and the seller can't sell the item as a new and unused product, the buyer wavees the right to a refund. 

 

10. Examination of the item

When the buyer receives the item, it is recommended that he or she investigate to a reasonable extent whether it complies with the order, whether it has been damaged during transport or if it otherwise has defects.

If the item does not match the order or has defects, the buyer must notify the seller in the event of a complaint, cf. clause 11 of the contract.

 

11. Complaints in the event of a defect item, and deadline for filing a claim in the event of delay

If there is a defect item, the buyer must, within a reasonable time after he or she discovered it, notify the seller that he or she will invoke the defect.

The deadline for filling a claim, is one week after the consumer discovered the defect. 

In the event of a delay, claims must be addressed to the seller within a reasonable time after the delivery time has arrived and the item has not been delivered.

If the item is paid for by credit card, the buyer can also choose to complain and send claims directly to the credit provider (credit card company). (8)

The notification to the seller or credit provider should be in writing (e-mail).

 

12. Buyer's rights in the event of delay

If the seller does not deliver the item or delivers it too late in accordance with the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's part, the buyer may, according to the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchase Act, withhold the purchase price, demand fulfillment, terminate the agreement and demand compensation from the seller.

Fulfillment: If the seller does not deliver the item at the time of delivery, the buyer can maintain the purchase and set a reasonable additional deadline for fulfillment from the seller. However, the buyer cannot demand fulfillment if there is an obstacle that the seller cannot overcome or if fulfillment will cause such a great inconvenience or cost to the seller that it is in material disproportion to the buyer's interest in the sellers fulfilling. If the difficulties lapse within a reasonable time, the consumer can demand fulfillment.

Cancellation: The buyer may terminate the agreement with the seller if the delay is essential or if the seller does not deliver the item within the additional deadline for fulfillment that the buyer has stipulated. However, the buyer cannot terminate the agreement while the additional deadline is in place, unless the seller has said that he or she will not fulfill within the deadline.

Compensation: The buyer may also claim compensation for losses he or she suffers as a result of the delay on the part of the seller, cf. Section 24 of the Consumer Purchase Act.

The buyer must report claims to the seller in the event of a complaint, cf. clause 11 of this contract.

 

13. Buyer's rights in the event of a defect

If the item has a defect and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, according to the rules of the Consumer Purchase Act Chapter 6, withhold the purchase price, choose between correction and redelivery, demand a price reduction, or demand termination of the agreement.

Correction or redelivery: If the item has a defect, the buyer can demand that the seller rectify the defect or redeliver the corresponding item. The seller may oppose the buyer's claim if the execution of the claim is impossible or causes the seller unreasonable costs.

The seller shall make the correction or redelivery within a reasonable time. Rectification or redelivery shall be made at no cost to the buyer, without the risk that the buyer will not be reimbursed for his expenses and without significant inconvenience to the buyer. The seller may not make more than two attempts at rectification or redelivery for the same defect, unless there are special reasons that make further attempts reasonable.

Even if the buyer does not require correction or redelivery, the seller can offer correction or redelivery if this happens without delay. If the seller arranges for such correction or redelivery, the buyer cannot demand a price reduction or cancellation.

Price reduction: If the defect is not corrected or redelivered, the buyer can demand a proportionate price reduction.

Rescission: Instead of a price reduction, the buyer can cancel the agreement, except when the defect is immaterial.

Compensation: The buyer may also claim compensation for financial loss he or she suffers as a result of the item having a defect cf. Section 33 of the Norwegian Consumer Purchase Act.

The buyer must report claims to the seller in the event of a complaint, cf. clause 11 of this contract. The rules on complaints apply in addition to, and independent of, the rules on the right of withdrawal and any guarantees provided by the seller.

 

14. Seller's rights in the event of buyer's default

Cancellation: In the event of a material breach of payment or other material breach by the Buyer, the Seller may terminate the Agreement. However, the seller cannot cancel the agreement after the purchase price has been paid.

Compensation: The seller may claim compensation from the buyer for financial loss he or she suffers as a result of breach of contract on the part of the buyer, cf. Section 46 of the Consumer Purchase Act.

 

15. Warranty

A guarantee given by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to the rights the buyer already has under mandatory legislation. A guarantee thus does not imply any limitations on the buyer's right to complaints and claims in the event of delay or defects pursuant to clauses 12 and 13.

 

16. Personal data (12)

Unless the buyer agrees otherwise, the seller may only collect and store the personal data necessary for the seller to perform its obligations under the agreement. The personal data of the buyer under the age of 15 cannot be collected unless the seller has the consent of a parent or guardian. The buyer's personal data shall only be disclosed to others if it is necessary for the seller to perform the agreement with the buyer, or in statutory cases.

The seller may only obtain the buyer's social security number if there is a factual need for secure identification and such collection is necessary.

If the seller wants to use the buyer's personal data for other purposes, for example to send the buyer advertising or information beyond what is necessary to implement the agreement, the seller must obtain the buyer's consent at the conclusion of the agreement. The seller must provide the buyer with information about what the personal data will be used for and who will use the personal data. The buyer's consent must be voluntary and be given by an active action, for example by ticking.

The buyer should easily be able to contact the seller, for example by e-mail if he or she has questions about the seller's use of personal information or if he or she wants the seller to delete or change the personal information.

 

17. Reslolving a dispute 

The parties shall attempt to resolve any disputes amicably. The buyer can contact the Consumer Council for assistance in a possible dispute with the seller. If an amicable solution is not reached after mediation in the Consumer Council, the parties may request in writing that the Consumer Council submit the dispute to the Consumer Disputes Committee. The decision of the Consumer Disputes Committee is enforceable four weeks after proclamation. Before the decision is enforceable, the parties may, upon submitting a subpoena to the Consumer Disputes Committee, bring the decision before the district court.

 

18. List of Sources

1. See Act of 19. June 1969 No. 66 on value added tax section 16.

2. A credit card is a payment card where the settlement for the purchase takes place afterwards when the creditor (credit card company) sends the cardholder an invoice demanding payment.

3. A debit card is a payment card linked to a deposit account. Use of the card entails that the user's account is charged and the amount is transferred to the payee's account.

4. Cf. pattern agreement drawn up by the joint contract committee for the Savings Bank Association and the Financial Industry Association – Terms and Conditions for credit cards and billing cards – consumer relations item 12 and pattern terms prepared by the Savings Bank Association and the Financial Industry Main Organization for Payment Cards, item 11.

5. Act of 21. June 1985 No. 82 on credit purchases etc.

6. Persons under the age of 18 may pay only in the aforementioned ways as they cannot incur debts; law of 22. april 1927 on guardianship of minors (vgml.) section 2.

7. Act of 21. December 2000 No. 105 on the duty of disclosure and right of withdrawal etc. for distance sales and sales outside a fixed point of sale (Right of Withdrawal Act).

9. Act no. 100 of 17 December 1976 relating to interest on late payment.

10. Act of 13 May 1988 No. 26 relating to debt collection and other recovery of overdue money claims.

12. See Act no. 31 of 14 April 2000 relating to the processing of personal data.