Eksklusivt design
God kundeservice!
Til kassen
Totalt: 0
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,- NOK
Eksklusivt design | God kundeservice! | Rask levering

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Christer Invest AS (LoveC.no), heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.
Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring. 
Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd. 

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.
Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.
 
Behandlingsansvarlig:
Christer Invest AS
Vestsideveien 283
3405 Lier
E-post: kundeservice@lovec.no
Personvernombud:
E-post: kundeservice@lovec.no
 

Opplysninger som innhentes
Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.LoveC.no, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?
Vår ehandelsplattform er levert av Mystore.no AS og data lagres i deres skytjenester hos Amazon Cloud Services(AWS) sitt datasenter i Irland. 
 
Underleverandører 
Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres 

Vipps:
Om en betaler med Vipps i nettbutikken (eller vår fysiske butikk) vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

Klarna:
Om en betaler med Klarna i nettbutikken vil personlig informasjon som e-post, navn, adresse, personnummer deles med Klarna for kreditt.

Gsuite by Google:
Gsuite by Google benyttes blant annet til håndtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Gsuite by Google.

Zendesk:
Zendesk er vårt system for å håndtere e-post og chat korrespondanse. Alle innkommende og utgående e-poster samt chat-dialoger lagres hos Zendesk.

Mailmojo:
Maimojo benyttes for e-postmarkedsføring eller utsendelse av nyhetsbrev. Navn og e-post kan deles med Mailmojo.

Google Analytics:
Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Tripletex AS:
Tripletex er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk Navn/adresse/ordrer/faktura.

Mystore Datakasse:
Vi bruker Mystore Datakasse som kasseløsning i vår fysiske butikk. Informasjon relatert til din ordre lagres i Mystore Datakasse.

Adyen:
Om en betaler med Visa eller Mastercard i vår fysiske butikk vil personlig informasjon som kortnummer sendes til Adyen for behandling av betalingen.

Logistra:
Logistra er vår leverandør av EDI-løsning. Når du handler i vår nettbutikk så vil informasjon som navn, telefonnummer og adresse deles med Logistra for utskrift av fraktbrev og transport-etiketter.

Bring:
Vi sender pakker med Bring og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

Postnord:
Vi sender pakker med Postnord og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

Crall.io:
Crall er vårt system for å håndtere chat korrespondanse, samt funksjoner som forlatte handlekurver, bursdagsgratulasjoner og besøksmønster. Crall.io brukes også til å sende ut ordrebekreftelser og e-post, navn og adresse og informasjon relatert til ordrebekreftelsen deles således med de. Teknologi fra Crall.io brukes også til å generere produktanbefalinger. Produkanbefalingene er basert på besøksmønster og ordrehistorikk som lagres i opptil et år.

 
Kommunikasjon gjennom e-post og sms
Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

Innsyn og retting
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til kundeservice@lovec.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.
 
Informasjon om bruk av informasjonskapsler.
En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.
Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.
Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.
Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.
 
Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester
Bruk av våre butikkløsninger
Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.

Bruk av Klarna Checkout
Når våre butikkløsninger benyttes sammen med Klarna Checkout settes det informasjonskapsler fra Klarna. Mer informasjon på https://www.klarna.com/no/cookies/.

Zendesk Chat
På våre nettsider tilbyr vi en chatløsning fra Zendesk. Zendesk benytter informasjonskapsler for å identifisere en økt og din bruker-id.

Google Analytics
Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.

Google Adwords
Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Facebook Pixel
Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Crall.io
Crall.io benytter informasjonskapsler for å identifisere en økt og din bruker-id.


Samtykke i bruk av informasjonskapsler
I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

This privacy statement applies to all business processes for Christer Invest AS (LoveC.no), hereinafter called LoveC. 

The statement provide the information regarding data processing. 

The processing of personal data is necessary so that we can fulfil our contractual obligations and serve you as a customer. Personal data may also be used for the following purposes: Sales, contact with customer service, marketing, information, bookkeeping.

When marketing by e-mail / sms, we obtain explicit consent in advance.

By providing us with your personal information, you agree to the practices and terms described in this Privacy Policy.
If you have objections with regard to our processing of privacy, you also have the opportunity to complain to the Norwegian Data Inspectorate.
 
Data controller/Data Protection Officer:
Christer Invest AS (LoveC)

E-mail: kundeservice@lovec.no

Information Collected
Information can be recorded and stored when you register on www.LoveC.uk, when you are in contact with sales and support either by e-mail, chat or when using our services.

Where do we store information about you – and where do we share information about you with others?
Our e-commerce platform is provided by Mystore.no AS and the data is stored in their cloud services at Amazon Cloud Services (AWS) data center in Ireland. 

Subcontractors 
The data controller also makes use of services provided by 3.part. Here is an overview of subcontractors where information can be stored 

Klarna:
If you pay with Klarna in the online store, personal information such as e-mail, name, address, social security number will be shared with Klarna for credit.

Gsuite by Google:
Gsuite by Google is used, among other things, for handling e-mail, documents (G Drive). Information is stored in these systems and email correspondence or documents may be stored at Gsuite by Google.

Zendesk:
Zendesk is our system for managing email and chat correspondence. All incoming and outgoing emails as well as chat dialogs are stored at Zendesk.

Mailmojo:
Maimojo is used for e-mail marketing or sending newsletters. Names and emails can be shared with Mailmojo.

Google Analytics:
Google Analytics is used for traffic analysis. IP addresses and visitor patterns are stored.

Tripletex AS:
Tripletex is our accounting system and the data necessary for bookkeeping is stored here. Typical Name/address/orders/invoice.

Logistra:
Logistra is our supplier of EDI solutions. When you shop in our webshop, information such as name, phone number and address will be shared with Logistra for the printing of waybills and transport labels.

Crall.io:
Crall is our system for managing chat correspondence, as well as features like abandoned carts, birthday congratulations, and visitor patterns. Crall.io is also used to send out order confirmations and e-mail, name and address and information related to the order confirmation is thus shared with them. Technology from Crall.io is also used to generate product recommendations. The product recommendations are based on visitor patterns and order history that are stored for up to a year.

Communication through e-mail and sms
As a customer, you will receive emails and sms about your customer relationship. For example, we will send you e-mails / sms related to orders you have placed, sms with tracking number, forgotten password, information about your customer account, etc. This is defined as legitimate interest and consent will not be requested.

We also use e-mail for marketing and communication. As a customer of LoveC, you will periodically receive newsletters as long as you have given your consent to it. It is possible to unsubscribe from newsletters by clicking on the unsubscribe link in the emails.

Access and correction
You are entitled to access the information registered about you. Access can also be obtained by sending an inquiry to kundeservice@lovec.no. If the registered information is not correct or is incomplete, you can demand that the information be corrected in accordance with the Personal Data Act.

Storage and deletion
Data that is no longer necessary for the purpose for which it is designed is deleted from our systems.

Information about the use of cookies
A cookie is a small text file that is stored on your computer.
We use cookies, among other things, to remember your login, password in encrypted form, to improve the user experience and as part of our marketing to new customers.
When you visit our services, we set both temporary and persistent cookies. A temporary cookie is often automatically deleted when you close your browser, while persistent ones can remain on your computer for up to one year.
If you want to learn more about cookies, http://www.aboutcookies.org can be used.

The following cookies are in use in our services
Use of our store solutions
We use cookies to, among other things, remember you as a customer and remember the contents of your shopping cart. Without cookies, an online store will not be able to function.

Use of Klarna Checkout
When our store solutions are used together with Klarna Checkout, cookies are set from Klarna. More information at https://www.klarna.com/no/cookies/.

Zendesk Chat
On our website we offer a chat solution from Zendesk. Zendesk uses cookies to identify a session and your user ID.

Google Analytics
Google Analytics uses cookies for traffic analysis.

Google Adwords
We use advertising through Google's platform. Cookies are used so that advertising can be targeted based on visitor patterns.

Facebook Pixel
We use advertising through Facebook's platform. Cookies are used so that advertising can be targeted based on visitor patterns.

Crall.io
Crall.io use cookies to identify a session and your user ID.

Consent to the use of cookies
In accordance with Norwegian law, you have automatically consented to us storing cookies on your computer if you allow this through the settings in your browser.